Общи условия

Начало Общи условия

ПРОКСЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Общи условия при продажба и доставка

1. Определения

Общите условия – настоящите Общи условия за продажба и доставка (ОУПД);

Свързани документи – всички документи, описващи и определящи условията на доставка на Продуктите. Това могат да бъдат: Оферта, идентифицирана с пореден номер и дата на изпращане; Потвърждение за поръчка; Договор за продажба; Фактура.

Настоящите ОУПД са неразделна част от тези документи и са валидни, при условие че в тях изрично не е указано друго.

при условие че в тях изрично не е указано друго.

Възложител – определя се в Свързаните документи. Изпълнител – определя се в Свързаните документи. Продуктите – всички изделия и услуги, доставяни от Изпълнителя.

Договор – споразумение, съдържащо специфични условия на договореност между страните. Като такова споразумение може да служи и Потвърждение за поръчка.

Дата на доставка – датата, удостоверена в товарителницата (CMR) или Приемо-предавателния протокол, доказващи, че Възложителят е получил стоката.

2. Област на приложение

2.1 Следващите Общи условия при продажба и доставка (ОУПД) са изключително приложими и представляват неразделна част от нашите Продукти и Свързаните документи.

2.2. Всички условия, поставени в каквито и да са други документи и имащи отношение към нашите Продукти, които са в противоречие с тези ОУПД, не могат да бъдат част от каквото и да е споразумение, дори и без изрично да сме изразили наше несъгласие.

3. Спецификация, цени и плащания на стоките задоставка

3.1. Стоките за доставка, договорените цени, сроковете за доставка / изработване и условия за плащане се специфицират чрез някой от Свързаните документи.

3.2. Цените в Свързаните документи представляват чистата сума, която трябва да получи Изпълнителя. Всякакви разходи за банкови такси, застраховки и др. подобни са за сметка на Възложителя.

3.3. Цените в Свързаните документи са без ДДС.

3.4. Плащането трябва да се извърши до 3 работни дни след получаване на проформа фактура. Издаване на фактура за плащане е след получаване на стойността по проформа фактурата.

3.5. Условията на плащане ако не договорено друго са:

  •  депозит: 50% при възлагане на поръчката;
  •  балансово плащане: 50% предиекспедиция.

3.6. Възложителя възлага поръчка към Изпълнителя, чрез изплащане на депозита. Поръчката се потвърждава от Изпълнителя в рамките на 7 работни дни, чрез изпращане на Потвърждение за поръчка или Договор.

4. Съгласуване на конструкцията

4.1. След като Изпълнителят се ангажира с изпълнението на поръчка и в изпълнение на правилата за добрата инженерна практика, Изпълнителят ще изпрати на Възложителя чертеж(и) на договорените Продукти.

4.2. Възложителят се задължава да прегледа, съгласува (с подпис) и върне одобрен този чертеж, за да пристъпим към изработването. Срокът за връщане на чертежа е 3 (три) работни дни.

4.3. Ако процесът на съгласуване не може да бъде завършен до 5 (пет) работни дни след първото изпращането на чертеж(и), срокът на изпълнение се предоговаря.

4.4. Ако Възложителят иска изменение на Продуктите, след като чертежите са съгласувани, срокът на изпълнение се предоговаря.

5. Доставки от Възложителя

5.1. Възлите и детайлите, които се доставят от Възложителя, за да бъдат монтирани върху Продуктите, както и срокът доставката им, се специфицират в някой от Свързаните документи.

5.2. Възложителят трябва да изпрати техническа документация за изделията, които се доставят от него, в рамките на 7 работни дни, след като изпълнението на поръчката бъде потвърдено от Изпълнителя.

5.3. При закъснение в доставката им с повече от 7 работни дни, срокът за изпълнение на поръчката сепре-договаря.

5.4. Изпълнителят не носи отговорност за качеството на възлите и детайлите, доставени от Възложителя и гаранционните условия от раздел 11 не ги покриват.

5.5. Ако възлите и детайлите, доставени от Възложителя са с несъответстващо качество, Изпълнителят има право да не ги приеме за влагане в Продуктите, като съответно го информира. В този случай, условията за изпълнение на поръчката трябва да се предоговорят

5.6. Целостта, точното количество и правилния подбор на всички възли и детайли, доставяни от Възложителя са само и единствено отговорност на Възложителя.

6. Приемане

6.1. Следващите условия в този раздел са валидни, ако не е договорено друго в някой от Свързаните документи.

6.2. Възложителят трябва да приеме договорените Продукти лично или чрез свой упълномощен представител, наричан оттук нататък Инспектор. Когато приемането на изделията се извършва от представител, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя за това, преди започване на поръчката.

6.3. Продуктите се приемат на територията на Изпълнителя. Ако Възложителят откаже да приеме готовите Продукти преди експедиция, се счита че те са приети.

6.4. Възложителят се задължава да информира Изпълнителя за имената на инспекторите в срок от 15работни дни преди тяхното посещение.

6.5. Възложителят трябва да състави график за провеждане на посещенията и обхвата на инспекцията, който да изпрати за одобрение от Изпълнителя в срок от 10 работни дни, преди началото на инспекцията.

6.6. Инспекторите могат да извършват дейността си в рамките на официалното работно време на Изпълнителя. Предоставеният им достъп се отнася само за специфицираните съоръжения и документите, свързани с тях.

6.7. След всяко посещение на Инспектора, той трябва да състави Приемен протокол с резултатите и заключенията от проведената инспекция, който да се съгласува и подпише от Възложителя и Изпълнителя. При този процес се допуска обмен на сканирани документи по електронен път. Впоследствие, Инспекторът е задължен да осигури и на двете страни оригинали на тези протоколи.

6.8. Допуска се резултатите и заключенията от инспекцията да се попълват в документ(и), съставени по формуляри на Възложителя / Инспектора.

6.9. Всички разходи по провеждане на инспекцията са за сметка на Възложителя.

6.10. Инспекторът трябва да осигури детайлна спецификация на това, което ще бъде инспектирано, приложимите норми и стандарти и измерителното оборудване, което ще се използва при инспекцията, за да може Изпълнителят да осигури желаното съответствие. Инспекторът трябва да изпрати тази спецификация на Изпълнителя, най-малко 10 работни дни преди началото на инспекцията с цел обсъждане исъгласуване.

6.11. Кореспонденцията, свързана с инспекцията може да се провежда директно между Инспектора и Изпълнителя, с копие до Възложителя.

7. Технически условия

7.1. Ако не е договорено друго в Свързаните документи, Продуктите, произведени от Изпълнителя, съответстват на следните нормативни документи:

-DIN 28005-1 – Допуски на размерите за метални резервоари

-DIN 28006-1 – Допуски на размерите за метални резервоари с разбъркващи механизми

-DIN 28007-1 – Допуски на размерите за метални колони

-DIN 28008 – Допуски на размерите за метални кожухо-тръбни топлообменници.

-EN 25817 – Нива на качество на електродъгово заварени съединения от стомана

-EN 1672-2 – Хигиенни изисквания към оборудване за хранително- вкусовата промишленост;

-EN ISO 3834 – Изисквания за качеството при заваряване на метални материали

-EN ISO 13920 – Заваряване. Общи допустими отклонения за заварени конструкции. Размери за дължините и ъглите.

7.2. Готовите Продукти се експедират почистени и измити от промишлени замърсявания. За да са годни за употреба, Възложителят трябва да ги измие в съответствие с технологичните изисквания за работа на изделието.

7.3. Всички технически изисквания се предоставят на Изпълнителя на етап изготвяне на оферта. При представяне на неназовани предварително технически изисквания след офериране, Изпълнителят си запазва правото за промяна на офертата или на отказ от по-нататъшно офериране.

7.4. Всички технически изисквания за приемането на Продуктите трябва да бъдат предоставени на Изпълнителя преди Потвърждаването на поръчка или Подписването на договор за изработка. При представяне на неназовани предварително технически изисквания след Потвърждаването на поръчка или Подписването на договор за изработка, Изпълнителят си запазва правото да не уважи тези изисквания, или да предоговори Продуктите, или да прекрати Договора и анулира Поръчката (виж раздел 13).

7.5. За всеки Продукт Изпълнителят изготвя съпроводителна документация в съответствие с европейска нормативна уредба. Ако той не попада в която и да е от тях Изпълнителят изготвя следните документи: Паспорт и инструкция за монтаж и експлоатация, Гаранционна карта, Декларация за съответствие.

8. Срокове за доставка

8.1. Сроковете за доставка се определят в Потвърждението за поръчка или Договора. Сроковете за доставка, споменати в някой от другите Свързани документи трябва да се считат за не-обвързващи, до получаване на депозит.

8.2. Допуска се доставка на партиди.

8.3. Допуска се отлагане на срока за доставка, ако Изпълнителят информира Възложителя за това, преди изтичането му и при условие, че причините за закъснението не са по вина на Изпълнителя.

8.4. Сроковете за доставка трябва да се пре-договорят при не- изпълнение на условията, поставени в т.т. 4.3 и 5.3.

9. Опаковка, условия на доставка, прехвърляне на риска и забавяне на доставката

9.1. Ако не е договорено друго видът и материалът за опаковката се избира от Изпълнителя.

9.2. Застраховане на Продуктите по време на транспорт се извършва за сметка на Възложителя, при писмено потвърждение от негова страна.

9.3. Ако не е договорено друго, условията за доставка на Продуктите са EXW-Packing Excluded, Incoterms 2010.

9.4. Отговорността за опазване на Продуктите преминава върху Възложителя в момента, в който те напуснат територията на Изпълнителя, дори и в случая, когато Изпълнителят приеме да организира транспорта.

9.5. Възложителят е длъжен да приеме доставката на Продукта, след като го е приел при условията, записани в раздел 6.

9.6. Ако експедицията се забави по вина на Възложителя с повече от 30 календарни дни, след като той е бил информиран, че Продуктите са готови, Изпълнителят има право да му бъдат изплатени складови разходи в рамките на 0.3% от фактурната им стойност за всеки календаренден.

10. Право на задържане и преминаване на собствеността

10.1. Изпълнителят има право да задържи Продуктите или част от тях, като гаранция за не-извършено плащане от страна на Възложителя.

10.2. Продуктите остават собственост на Изпълнителя до пълното им заплащане от Възложителя.

10.3. Ако Възложителят препродаде стоката, преди да я е заплатил напълно на Изпълнителя, то клаузата за запазване на собственост на Изпълнителя се запазва.

10.4. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя за всякакви съдебни дела и изземвания, свързани с Продукта, в момента на получаване на уведомлението.

11. Претенции и гаранции, условия за гаранционно обслужване и условия за отпадане на гаранцията

11.1. Възложителят има право да предявява претенции за рекламация, свързани със скрити дефекти или дефекти, които са се появили в процеса на експлоатиране на Продуктите.

11.2. Изпълнителят разглежда претенции за рекламация само на Продукти, които са 100% заплатени от Възложителя.

11.3. Претенция за рекламация се приема само писмено (по е-мейл, факс или по пощата), като в текста задължително се указва заводския номер на изделието. Задължително е да се изпратят ясни снимки, поясняващи дефекта.

11.4. Претенции за явни дефекти и несъответствия с договореното качество на Продуктите се приемат до момента на неговото приемане, извършено по реда на раздел 6 или до 5 дни след Датата на доставката им при Възложителя.

11.5. Претенции за липси и щети по доставените Продукти се приемат в срок от 5 дни след Датата на доставка.

11.6. Гаранционният срок на Продуктите е 12 (дванадесет) месеца от Датата на доставка. Гаранцията покрива само дефекти и недостатъци, които не са били открити по реда на т. 11.4.

11.7. За комплектуващи изделия от под-доставчик, са валидни гаранционните условия на съответнияпроизводител.

11.8. Гаранционните условия не са валидни за бързоизносващи се части (напр. уплътнения, лагери …) и консумативи (напр. болтовеи гайки).

11.9. Всички разходи, направени от Изпълнителя по несъстоятелни претенции за рекламации, следва да се заплатят от Възложителя.

11.10. Всякакви ремонтни, обслужващи и други дейности върху Продукти, които не са 100% заплатени, се извършват изключително само от Изпълнителя. В противен случай гаранцията отпада. Въпреки това, Изпълнителят не е задължен да извърши такива дейности.

11.11. Изпълнителят си запазва правото да откаже ремонта на Продукти, които са предоставени непочистени, замърсени с отровни средства или други течности, вредни за хората и околната среда.

11.12. Гаранцията не е валидна (Warrantylapses) при следнитеусловия:
– не е спазвана инструкцията за експлоатация;
– допусната е небрежност при работа с Продукта;
– допуснат е неквалифициран персонал за работа или ремонт на Продукта;
– небрежна или неквалифицирана поддръжка на Продукта;
– употреба на Продукта, която не съответства на предназначението му, определено в Свързаните документи или Инструкцията за експлоатация;
– условията на работа на Продукта не съответстват на тези, декларирани от Възложителя;
– Продуктът е без идентификационна табелка;
– нанесени повреди по време на транспорт;
– нанесени повреди вследствие на форсмажорниобстоятелства

12. Отговорност на Изпълнителя

12.1. Изпълнителят носи отговорност за щети, причинени от Продуктите, само ако той, негови работници и служители или негови упълномощени представители работят с Продуктите.

12.2. Изпълнителят носи отговорност за щети, причинени от Продуктите, само ако те са следствие на дефекти и несъответствия, които Изпълнителят е прикрил умишлено или за отсъствието на коитое поел гаранция.

12.3. Изпълнителят носи отговорност за щети, причинени от Продуктите, която е ограничена до договорната стойност на съответния Продукт, който ги е причинил.

12.4. За уреждане на спорове, свързани с отговорността на Изпълнителя, Страните се ангажират на първа инстанция да приемат решението на независима и официално упълномощена техническа институция, като например някое от подразделенията на TUV, Lloyds или други, за да бъде уреден спора, като се спестят разходи за съд и съдебни процедури.

13. Прекратяване на договор и анулиране на поръчката

13.1. Договорът може да се прекрати само с писмено споразумение между двете страни.

13.2. Договорът може да се прекрати при възникване на форс-мажорни обстоятелства, в резултат на които Изпълнителят няма възможност да го изпълни. В този случай Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя чрез писмо, заверено от съответните местни власти, в срок от 5 работни дни след възникването на такива обстоятелства.

13.3. При анулиране на поръчката от Възложителя, Изпълнителят задържа депозита, като освен това има има право да получи като обезщетение стойността на вече готовите Продукти, както и направените разходи за изработване на недовършените Продукти.

13.4. Възложителят е задължен да приеме готовите Продукти, а ако желае и недовършените, както и материалите, закупени за изпълнение на Договора.

13.5. При прекратяване на Договора могат да се договорят нови условия на доставка, които са предмет на споразумението от т. 13.1.

13.6. При промяна на договорените изисквания към Продуктите, Изпълнителят има право да анулира поръчката.

14. Приложимо право, място на юрисдикция идруги

14.1. Приложимото право при спорни въпроси е законодателството на Република България.

14.2. Спорни въпроси ще се решават от Арбитражния съд при Стопанската асоциация в гр. Пловдив в състав от един арбитър. Адрес на Арбитражния съд: бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, Палата 27, 4003 Пловдив.

14.3. Изпълнителят запазва правото си да променя този документ, без предварително известяване.